W świetle przepisów prawa polskiego rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:

posiada lub dzierżawi grunty rolne o powierzchni nie przekraczającej 300 ha,
posiada kwalifikacje rolnicze,
przynajmniej od 5 lat mieszka w gminie, gdzie znajduje się jej gospodarstwo i osobiście je prowadzi.

Zawody związane z rolnictwem (tytuły zawodowe)

Rolnik chmielarz
Rolnik łąkarz
Rolnik pracujący na własne potrzeby
Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej
Rolnik upraw mieszanych
Rolnik upraw polowych
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik Rolnik
Technik Agrobiznesu

Zawód rolnika w Polsce – szeroko rozumiane pojęcie obejmujące grupę zawodową rolników indywidualnych, kierujących gospodarstwem rolnym i legitymujących się kwalifikacjami rolniczymi, jak i kadrę instruktorsko-doradczą i kierowniczą (menedżerską) przygotowaną do zawodu w systemie szkolnictwa rolniczego.

W polskim prawie w zakresie rolnictwa obowiązuje kilka niezależnych od siebie, a przy tym odmiennych zakresowo definicji określających osoby wykonujące zawód rolnika. W ustawodawstwie występują zamiennie pojęcia zawodu rolnika, który definiuje się jako producent rolny, użytkownik, dzierżawca, samoistny posiadacz, osoba prawna. Użyte nazewnictwo występuje w zależności od zakresu spraw, które regulują poszczególne ustawy. W ustawach z zakresu rolnictwa definicje określające zawód rolnika zostały stworzone na potrzeby danej regulacji i składają się one z elementów istotnych tylko dla danej ustawy

Zawód rolnika w systemie kształcenia rolniczego
Do zawodu rolnika przygotowują uczelnie rolnicze o statusie uniwersyteckim, oraz średnie (techniczne) szkoły rolnicze. W kraju występuje sześć uniwersytetów o charakterze rolniczym (Warszawa, Bydgoszcz, Kraków, Poznań, Lublin, Wrocław) oraz cztery uniwersytety dysponującymi wydziałami rolniczymi (Siedlce, Szczecin, Olsztyn, Rzeszów). Szkolnictwo średnie reprezentowane jest przez 59 szkół rolniczych, dla których organem założycielski jest resort rolnictwa. Niektóre zawody rolnicze realizowane są w średnich szkołach podległych kuratorium oświaty.