Kompostownia

Ogrodnictwo

Kompostownia to obiekt przemysłowy zajmujący się przeróbką odpadów z wykorzystaniem technologii kompostowania, w wyniku której powstaje kompost.

Odpadami są: odpady z gospodarstw rolnych i ogrodniczych, nieprodukcyjna roślinność, odpady przetwórstwa rolno-spożywczego, odpady przetwórstwa włókien naturalnych, zdyskwalifikowane surowce i produkty biologicznego pochodzenia, biologiczne odpady gromadzone selektywnie w miastach, osady z biologicznego oczyszczania ścieków oraz zieleni miejskiej, rekreacyjnej i przemysłowej.

Kompostowanie polega na częściowej humifikacji i mineralizacji biomasy skupionej w tym celu na powierzchni ziemi lub w pojemnikach, zwanych bioreaktorami. Wyprodukowany w kompostowni kompost, o równorzędnym z obornikiem działaniu nawozowym, może być stosowany do poprawy właściwości gleby, a także do utrzymania terenów zielonych i rekultywacji gruntów bezglebowych.

Zwykle w procesie technologicznym wykorzystuje się następujące urządzenia:

wagę,
sortownię,
komory kompostowe,
sita,
prasę.

Ogrodnictwo
Kompostowanie

Kompostowanie to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy – bakterie tlenowe, nicienie, grzyby etc. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Produktami procesu są ciepło, dwutlenek węgla i związki amonowe przyswajalne przez rośliny. …

Ogrodnictwo
Ogrodnik

Ogrodnik to osoba uprawiająca warzywa, drzewa owocowe i rośliny ozdobne ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych – tytuł zawodowy ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych – tytuł zawodowy ogrodnik – uprawa warzyw polowych – tytuł zawodowy ogrodnik – uprawy pod osłonami – tytuł zawodowy ogrodnik producent nasion – tytuł zawodowy ogrodnik szkółkarz …

Ogrodnictwo
Plantacja

Plantacja to duży teren przeznaczony pod uprawę jednej rośliny (monokultura). Plantacje występują głównie w krajach gorących stref klimatycznych. Na plantacjach uprawia się głównie: trzcinę cukrową kawę herbatę kauczukowiec bawełnę banany tytoń buraki cukrowe W strefie klimatu umiarkowanego określenie stosuje się także w odniesieniu do roślin jagodowych takich jak: truskawka porzeczka …