Pole to obszar ziemi przeznaczony pod uprawę roślin, najczęściej obsiany lub obsadzony jedną rośliną, np. żytem, kukurydzą, ziemniakami. Pole jest sztucznym agroekosystemem kształtującym krajobraz rolniczy. Pole w płodozmianie przeznaczone pod jakąkolwiek roślinę nazywa się stanowiskiem.

W gospodarce wielkoobszarowej, małe pola były komasowane. W wyniku tego pozbywano się miedz, zakrzaczeń i oczek wodnych, co doprowadziło do wywiewania drobnych (najwartościowszych) cząstek gleby. Przeważająca liczba gospodarstw indywidualnych w Polsce zapobiegła tym niekorzystnym zjawiskom.

W terenie górzystym dla zmniejszenia erozji długie boki pola powinny być wyznaczane wzdłuż warstwic, prostopadle do spadku terenu (tzw. pola wstęgowe).

W terenie nizinnym pola powinny mieć niezbyt duży areał i być oddzielone miedzami lub zadrzewieniami śródpolnymi. Zapobiega to erozji wietrznej i wzbogaca bioróżnorodność.

Podział pól.
pola uprawne
łąki
pastwiska
ugory
odłogi

Ścierń.
Pole po zbiorze rośliny uprawnej najczęściej z powodu dominujących upraw w strukturze zasiewów, pokryte jest przyziemną, częścią źdźbeł zbóż, czyli ściernią, od których pochodzi określenie ściernisko.

Nazwy pól w zależności od zebranej rośliny:
ziemniaczysko – pole po zbiorze ziemniaków
buraczysko – buraków
rzepaczysko – rzepaku
koniczynisko – koniczyny
lucernisko – lucerny
żytnisko, lub rżysko (po zżęciu) – żyta
pszeniczysko – pszenicy
jęczmienisko – jęczmienia
owsisko – owsa
kukurydzisko – kukurydzy
lnisko – lnu
gryczysko – gryki
ściernisko – zbóż