Działy specjalne produkcji rolnej

Rolnictwo

Działy specjalne produkcji rolnej to termin prawniczy oznaczający rodzaj uprawy lub produkcji rolnej.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są:

uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2
uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2
uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej
drób rzeźny – powyżej 100 szt. (kurczęta, gęsi, kaczki, indyki)
drób nieśny powyżej 80 szt. (kury nieśne i mięsne, gęsi, kaczki, indyki w stadzie reprodukcyjnym oraz kury do produkcji jaj konsumpcyjnych)
wylęgarnie drobiu (kurczęta, gęsi, kaczki, indyki)
zwierzęta futerkowe (lisy i jenoty, norki, tchórze, szynszyle, nutrie oraz króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego)
zwierzęta laboratoryjne (szczury białe, myszy białe)
jedwabniki (produkcja kokonów)
pasieki powyżej 80 rodzin
uprawy roślin in vitro
hodowla entomofagów
hodowla dżdżownic
hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (krowy powyżej 5 sztuk, cielęta powyżej 10 sztuk, bydło rzeźne powyżej 10 sztuk z wyjątkiem opasów, tuczniki powyżej 50 sztuk, prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk, chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk, tucz owiec powyżej 15 sztuk, konie rzeźne albo hodowlane, hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, hodowla psów rasowych albo kotów rasowych).

Rolnictwo
Nawozy

Nawozy to środki używane w uprawie roślin (nawożenie) celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania dzięki wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i polepszeniu jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pochodzenia mineralnego lub organicznego. Nawozami są również produkty przeznaczone do zwiększania żyzności stawów rybnych. W zależności od nawozu, …

Rolnictwo
Agrotechnika

Agrotechnika to ogół zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegów agrotechnicznych należą: uprawa roli, nawożenie, siew i sadzenie, nawadnianie, pielęgnowanie, ochrona roślin, zbiór i przechowywanie ziemiopłodów. Udoskonalenie i właściwe stosowanie agrotechniki umożliwia uzyskiwanie coraz wyższych plonów roślin uprawnych, i to zarówno …

Rolnictwo
Stóg

Stóg, stożyna to siano, rzadziej słoma lub dawniej snopy zboża ułożone w odpowiednią bryłę w celu jego przechowania. Stogi są okrągłe, wysokie, stożkowate, ze stromym dachem gorszego siana, dla ochrony przed zamoknięciem. Układany jest na poddenku z gałęzi, słomy i starego siana, zwykle wokół pionowego drąga (żerdzi) nazywanego stożyną. Taki …