Działy specjalne produkcji rolnej

Działy specjalne produkcji rolnej to termin prawniczy oznaczający rodzaj uprawy lub produkcji rolnej.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są:

uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2
uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2
uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej
drób rzeźny – powyżej 100 szt. (kurczęta, gęsi, kaczki, indyki)
drób nieśny powyżej 80 szt. (kury nieśne i mięsne, gęsi, kaczki, indyki w stadzie reprodukcyjnym oraz kury do produkcji jaj konsumpcyjnych)
wylęgarnie drobiu (kurczęta, gęsi, kaczki, indyki)
zwierzęta futerkowe (lisy i jenoty, norki, tchórze, szynszyle, nutrie oraz króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego)
zwierzęta laboratoryjne (szczury białe, myszy białe)
jedwabniki (produkcja kokonów)
pasieki powyżej 80 rodzin
uprawy roślin in vitro
hodowla entomofagów
hodowla dżdżownic
hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (krowy powyżej 5 sztuk, cielęta powyżej 10 sztuk, bydło rzeźne powyżej 10 sztuk z wyjątkiem opasów, tuczniki powyżej 50 sztuk, prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk, chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk, tucz owiec powyżej 15 sztuk, konie rzeźne albo hodowlane, hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, hodowla psów rasowych albo kotów rasowych).