Producent rolny

Producent rolny to według definicji uproszczonej producentem rolnym jest wytwórca produktów rolnych. Bardziej szczegółową definicję zawierają rozwiązania prawne dotyczące polityki strukturalnej Wspólnot Europejskich.

Grupy producentów rolnych

Grupy producentów rolnych mogą tworzyć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty te muszą prowadzić gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzić działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Grupa producentów rolnych, aby prowadzić działalność jako przedsiębiorca, musi spełnić następujące przesłanki podmiotowe:

być utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów,
działać na podstawie umowy lub statutu,
składać się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy – żaden z nich nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
określić obowiązujące członków grupy zasady produkcji,
przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy mają stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została stworzona.

Grupy producentów rolnych jednego produktu lub grupy produktów, jeżeli nie są członkami innego związku grup producentów rolnych tych samych produktów lub grupy produktów rolnych, mogą stworzyć związek grupy producentów rolnych. Wniosek o rejestrację takiej grupy składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa.