Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Mikroinstalacja fotowoltaiczna to wg ustawy o odnawialnych źródłach energii TO instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Właściciele mikroinstalacji – określani często mianem prosumenta – rozliczają bilans wytworzonej i zużytej energii w systemie opustów znanym pod angielską nazwą netmetering.
Polega on na odprowadzaniu nadmiaru wyprodukowanej a nieskonsumowanej energii (autokonsumpcja) do sieci elektroenergetycznej oraz możliwości nieodpłatnego odbioru do 70% energii przekazanej uprzednio do sieci (do 80% dla małych instalacji o mocy poniżej 10 kWp). Rozliczenie odbywa się wg jednostek energii tym samym właściciele instalacji do 10 kWp – mogą odebrać 0,8 kWh za każdy 1 kWh odprowadzony, a większe instalacje 0,7 kWh z 1 kWh.

Udogodnienia dla właścicieli mikroinstalacji:
Do najważniejszych należą:

brak wymogu koncesji na produkcję energii elektrycznej,
brak wymogu pozwolenia na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej,
brak opłaty przyłączeniowej do sieci oraz kosztów montażu licznika dwukierunkowego,
od 2019 roku koszty budowy mikroinstalacji mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania,
ujednolicona stawka VAT 8% na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem mieszkalnym o powierzchni do 300 m² (poprawka czeka na wejście w życie).