Zwalczanie chwastów

Rolnictwo

Metody zwalczania chwastów:

czyszczenie materiału siewnego z nasion chwastów – stosuje się do tego celu takie maszyny, jak: wialnie, młynki, tryjery, żmijki, trzeszczki i inne. Przed siewem poddaje się nasiona badaniu na jakość. Sprawdzone nasiona otrzymują świadectwo kwalifikacyjne.
wiele nasion przedostaje się do gleby wraz z obornikiem i kompostem. Nawet po wielomiesięcznym przebywaniu w nim nasiona licznych chwastów zachowują zdolność kiełkowania. Aby temu zapobiec zachwaszczonych odpadów omłotowych nie wolno wysypywać bezpośrednio na kompost lub dodawać do obornika. Można nimi karmić zwierzęta, ale dopiero po przemieleniu, śrutowaniu lub sparzeniu wrzątkiem.
ogniskami zachwaszczenia są podmokłe, zwykle zakwaszone pola, które są ostoją takich pospolitych chwastów, jak: skrzyp polny, rdest ziemnowodny i inne.

Warunki rozwoju na takich polach bardziej sprzyjają chwastom, niż uprawnym roślinom. Pola takie osusza się, a następnie wapnuje.
zachwaszczenie pól w znacznym stopniu ogranicza odpowiedni płodozmian. Np. gorczyca polna, życica lnowa, miotła zbożowa rozwijają się wyłącznie w uprawach zbóż jarych – wystarczy więc przez kilka lat na polu opanowanym przez te chwasty siać zboża ozime, by pozbyć się tych chwastów. Stosowanie odpowiedniego płodozmianu wymaga dobrej znajomości cyklów życiowych chwastów.
chwasty zwalczane są różnymi uprawkami, np.: podorywką ściernisk, bronowaniem i kultywatorowaniem, głęboką orką przedzimową, opielaniem upraw szerokorzędowych.
gdy pola są bardzo silnie opanowane przez chwasty czasami niezbędne jest zastosowanie ugorowania, tzw. ugoru czarnego lub ugoru zajętego.
chemiczne zwalczanie chwastów za pomocą herbicydów.

Rolnictwo
Nawozy

Nawozy to środki używane w uprawie roślin (nawożenie) celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania dzięki wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i polepszeniu jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pochodzenia mineralnego lub organicznego. Nawozami są również produkty przeznaczone do zwiększania żyzności stawów rybnych. W zależności od nawozu, …

Rolnictwo
Agrotechnika

Agrotechnika to ogół zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegów agrotechnicznych należą: uprawa roli, nawożenie, siew i sadzenie, nawadnianie, pielęgnowanie, ochrona roślin, zbiór i przechowywanie ziemiopłodów. Udoskonalenie i właściwe stosowanie agrotechniki umożliwia uzyskiwanie coraz wyższych plonów roślin uprawnych, i to zarówno …

Rolnictwo
Stóg

Stóg, stożyna to siano, rzadziej słoma lub dawniej snopy zboża ułożone w odpowiednią bryłę w celu jego przechowania. Stogi są okrągłe, wysokie, stożkowate, ze stromym dachem gorszego siana, dla ochrony przed zamoknięciem. Układany jest na poddenku z gałęzi, słomy i starego siana, zwykle wokół pionowego drąga (żerdzi) nazywanego stożyną. Taki …