Technologia żywności i żywienia

Wiedza

Technologia żywności i żywienia to dyscyplina naukowa znajdująca się dziedzinie nauk rolniczych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Zajmuje się metodami wytwarzania, przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywnośc.

Technologia żywności i żywienia jest jednym z kierunków studiów prowadzonych na uczelniach. Jest to kierunek studiów związany z naukami technicznymi, chemicznymi i biologicznymi. Zgodnie ze standardami kształcenia obejmuje on podstawy produkcji żywności i żywienia człowieka.

W ramach kształcenia studenci poznają:

chemię żywności, jej mikrobiologię i analizę,
bezpieczeństwo produkcji żywności,
maszynoznawstwo i inżynierię procesową,
projektowanie technologiczne,
zasady żywienia człowieka,
zarządzanie i ekonomikę przedsiębiorstw żywnościowych.

Wiedza
Aerosiew

Aerosiew to siew rzutowy z samolotu lub śmigłowca. Aerosiew stosuje się z dobrym efektem, zwłaszcza do roślin jarych wczesnego siewu, co ma szczególnie duże znaczenie w latach o niekorzystnym przebiegu pogody, gdy nadmierna wilgotność gleby uniemożliwia siew w optymalnym terminie. Czynnikiem ograniczającym użycie samolotów jest przede wszystkim wiatr, gdyż nie …

Wiedza
Karpologia

Karpologia to dział botaniki zajmujący się badaniem owoców i nasion, czyli diaspor roślin kwiatowych. Do ważniejszych zastosowań karpologii należy dostarczanie informacji taksonomicznych. Wiąże się to z dużą wartością diagnostyczną owoców i nasion, co wynika z ich trwałości w środowisku oraz stałości cech budowy. Większość diaspor posiada cechy specyficzne gatunkowo, co …

Wiedza
Zmianowanie roślin

Zmianowanie roślin to następstwo uprawianych roślin na danym polu uwarunkowane czynnikami przyrodniczymi (wymagania glebowe i pokarmowe, długość okresu wegetacyjnego) i agrotechnicznymi (nawożenie naturalne, organiczne i mineralne oraz wapnowanie i uprawa roli). Zmianowanie jako podstawa płodozmianu ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do plonowania roślin. Składa się ono z członów …