Siedlisko

Siedlisko to zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), niezależnych od biocenozy, które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów, ich populacje lub całą biocenozę. Siedlisko określa warunki istnienia zajmujących je typów zbiorowisk roślinnych i związanych z nimi zgrupowań zwierzęcych. Siedlisko danego gatunku to przestrzeń, w której ten gatunek występuje.

W szerokim rozumieniu równoważnym terminem jest habitat.

Wśród siedlisk wyróżnia się:

siedliska naturalne, czyli pierwotne – siedliska nie zmienione wskutek działalności człowieka,
siedliska synantropijne, które powstały w wyniku działalności człowieka. Należą do nich m.in.:
siedliska ruderalne,
siedliska segetalne,
siedliska półnaturalne