Płodozmian

Grunty

Płodozmian to system zagospodarowania ziemi uprawnej, oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na pola, jednocześnie dostosowany do specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa.

Płodozmian określa również strukturę zasiewów, będącą podstawą do ustalenia typu płodozmianu. Rotacja może następować w cyklach kilkuletnich lub kilkunastoletnich, wiążąc się z hodowlą zwierząt (płodozmiany paszowe, pastewne), czy też z przemysłem rolniczym (płodozmiany przemysłowe). Głównym celem stosowania płodozmianu jest uzyskanie dzięki odpowiedniemu zmianowaniu roślin wzrostu żyzności gleby, co wiąże się ze zwiększeniem ilości i jakości produkcji roślinnej oraz pośrednio zwierzęcej gospodarstwa. Płodozmian odgrywa dużą rolę w zapobieganiu groźnym chorobom roślin uprawnych, często jest główną metodą ich zapobiegania, a bywa, że jedyną. Odgrywa również dużą rolę jako jedna z metod zwalczania chwastów.

Rodzaje płodozmianów.
Ze względu na intensywność uprawianych roślin:
płodozmiany intensywne – wysoki poziom nakładów, zastosowanie maszyn rolniczych, siły roboczej; uprawa roślin o dużych wymaganiach pokarmowych, glebowych czy uprawowych, (uprawy współrzędne, burak cukrowy, len, rzepak, tytoń)
płodozmiany ekstensywne – głównie rośliny mniej wymagające (zbożowe, pastewne)
Ze względu na strukturę zasiewów:
płodozmiany polowe
zbożowe, powyżej 60% powierzchni zbóż
okopowe, powyżej 25% powierzchni zajmują rośliny okopowe
przemysłowe, powyżej 25% powierzchni rośliny przemysłowe
buraczane
lniarskie
mieszane
płodozmiany paszowe: powyżej 50% powierzchni rośliny przeznaczone na paszę
pastewne, powyżej 50% powierzchni rośliny pastewne
przypodwórzowe, źródło paszy dla ferm hodowlanych
przemienne-pastwiskowe lub łąkowe, gdzie część gruntów ornych używana jest jako łąka bądź pastwisko przez okres 4-8 lat
płodozmiany specjalne:
nasienne, zawierające powyżej 50% roślin uprawianych na nasiona
warzywne, częste w gospodarstwach ogrodniczych
energetyczne, złożone z gatunków roślin energetycznych
przeciwerozyjne, zawierające rośliny chroniące glebę przed erozją
rekultywacyjne, stosowane przejściowo w rolniczym zagospodarowaniu terenów zdegradowanych.

Grunty
Gleba

Gleba – ziemia uprawna, rola) to naturalna, trójfazowa, biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, ukształtowana poprzez procesy glebotwórcze ze zwietrzeliny skalnej (skały macierzystej) w wyniku oddziaływania klimatu i organizmów żywych, przy określonej rzeźbie terenu, w określonym przedziale czasu, często przy wpływie działalności człowieka. Gleba jest integralnym składnikiem ekosystemów lądowych i …

Grunty
Runo leśne

Runo leśne to najniższa, przyziemna warstwa roślin i grzybów w lesie, przykrywająca jego dno. W skład runa wchodzą krzewinki, rośliny zielne, mszaki oraz nalot drzew i krzewów, według niektórych źródeł także niskie krzewy. Termin poza znaczeniem zwyczajowym stosowany jest głównie w leśnictwie. W opisie struktury warstwowej roślinności w botanice (zwłaszcza …

Grunty
Las

Las to kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują. Las lub biocenoza leśna według definicji prof. J.J. Karpińskiego to dynamiczny twór przyrody, w którym są zespolone w …