Kształtowanie środowiska

Kształtowanie środowiska to świadome i planowe zmiany w środowisku przyrodniczym, zmierzające do gospodarczego wykorzystania ekosystemów (dla celów np. rolniczych, turystycznych itd.) lub przywracanie ekologicznej funkcji ekosystemów i krajobrazów (renaturyzacja, renaturalizacja). Kształtowanie środowiska może być także zdefiniowane jako celowe i świadome oddziaływanie na środowisko przyrodnicze w celu nadania mu cech korzystnych z punktu widzenia człowieka oraz w celu zwiększenia pojemności środowiska.

W ramach kształtowania środowiska mogą być wykonywane:

Zalesianie i zadrzewianie
Karczowanie i odkrzaczanie
Nawadnianie
Rekultywacja rolnicza i rekreacyjna
Scalanie gruntów
Dobór gatunków roślin i zwierząt w krajobrazach użytkowanych antropogenicznie (reintrodukcje, introdukcje itd.)
Zakładanie pasów wiatrochronnych
Melioracje wodno–klimatyczne
Kształtowanie krajobrazu
Fitomelioracje – rośliny wyciągają zasób wody lub odwrotnie przez system korzenny doprowadzana jest woda