Gospodarstwo nasienne

Rośliny

Gospodarstwo nasienne to jednostka gospodarcza powołana z zadaniem produkcji materiału siewnego. Produkcja materiału nasiennego w Polsce organizowana jest na terenie indywidualnych gospodarstw rolnych, państwowych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Cele organizowania gospodarstwa nasiennego.
Gospodarstwo nasienne organizowane jest w celu produkcji materiału siewnego o wyższych stopniach odsiewu (elitarne, kwalifikowane). Wybór gospodarstw nasiennych dokonywany jest na podstawie następujących kryteriów:

przygotowania zawodowego kierownika gospodarstwa;
właściwej lokalizacji w skali województwa i kraju;
zorganizowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych.

Gospodarstwa prowadzą produkcję nasienną na zasadzie kontraktacji (umowy). Materiał do reprodukcji właściciele gospodarstwa otrzymują z Centrali Nasiennej lub innej jednostki organizacyjnej. Materiał siewny wyprodukowany w gospodarstwach nasiennych opatrzony jest atestem Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Warunki zorganizowania gospodarstwa nasiennego

Gospodarstwo rolne, które ubiega się o zostanie gospodarstwem nasiennym, musi posiadać:

odpowiednie warunki terenowe – pola o równej powierzchni, o właściwym kształcie i nachyleniu;
odpowiedni dobór stanowiska przeznaczonego pod plantację nasienną;
przestrzeganie właściwych zabiegów agrotechnicznych;
wystarczają liczbę specjalistycznych maszyn i narzędzi rolniczych, w tym zwłaszcza czyszczących i segregujących;
zapewnione magazyny, spichrze i silosy do przechowywania materiału siewnego i sadzeniaków;
przygotowany do tej roli personel pomocniczy;
kwalifikacje specjalistyczne kierownika gospodarstwa.

Rośliny
Kompostownia

Kompostownia to obiekt przemysłowy zajmujący się przeróbką odpadów z wykorzystaniem technologii kompostowania, w wyniku której powstaje kompost. Odpadami są: odpady z gospodarstw rolnych i ogrodniczych, nieprodukcyjna roślinność, odpady przetwórstwa rolno-spożywczego, odpady przetwórstwa włókien naturalnych, zdyskwalifikowane surowce i produkty biologicznego pochodzenia, biologiczne odpady gromadzone selektywnie w miastach, osady z biologicznego oczyszczania …

Rośliny
Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin to substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin, regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych (z wyjątkiem nawozów) oraz do poprawy właściwości lub skuteczności tych substancji (adiuwanty). W nazewnictwie międzynarodowym dla wszystkich środków …

Rośliny
Siew bezpośredni

Siew bezpośredni to siew stosowany przy uprawie zerowej i uprawie konserwującej, polegający na umieszczaniu materiału siewnego specjalnym siewnikiem w nieuprawionej roli. Siew bezpośredni stosuje się po spełnieniu następujących warunków: użycia specjalnych siewników, odpowiedni przedplon, zastosowanie herbicydów niszczących resztki przedplonu i chwasty, dostateczne uwilgotnienie gleby, dobór właściwego gatunku rośliny uprawnej. Tą …