Gospodarstwo nasienne

Rośliny

Gospodarstwo nasienne to jednostka gospodarcza powołana z zadaniem produkcji materiału siewnego. Produkcja materiału nasiennego w Polsce organizowana jest na terenie indywidualnych gospodarstw rolnych, państwowych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Cele organizowania gospodarstwa nasiennego.
Gospodarstwo nasienne organizowane jest w celu produkcji materiału siewnego o wyższych stopniach odsiewu (elitarne, kwalifikowane). Wybór gospodarstw nasiennych dokonywany jest na podstawie następujących kryteriów:

przygotowania zawodowego kierownika gospodarstwa;
właściwej lokalizacji w skali województwa i kraju;
zorganizowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych.

Gospodarstwa prowadzą produkcję nasienną na zasadzie kontraktacji (umowy). Materiał do reprodukcji właściciele gospodarstwa otrzymują z Centrali Nasiennej lub innej jednostki organizacyjnej. Materiał siewny wyprodukowany w gospodarstwach nasiennych opatrzony jest atestem Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Warunki zorganizowania gospodarstwa nasiennego

Gospodarstwo rolne, które ubiega się o zostanie gospodarstwem nasiennym, musi posiadać:

odpowiednie warunki terenowe – pola o równej powierzchni, o właściwym kształcie i nachyleniu;
odpowiedni dobór stanowiska przeznaczonego pod plantację nasienną;
przestrzeganie właściwych zabiegów agrotechnicznych;
wystarczają liczbę specjalistycznych maszyn i narzędzi rolniczych, w tym zwłaszcza czyszczących i segregujących;
zapewnione magazyny, spichrze i silosy do przechowywania materiału siewnego i sadzeniaków;
przygotowany do tej roli personel pomocniczy;
kwalifikacje specjalistyczne kierownika gospodarstwa.

Rośliny
Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin to substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin, regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych (z wyjątkiem nawozów) oraz do poprawy właściwości lub skuteczności tych substancji (adiuwanty). W nazewnictwie międzynarodowym dla wszystkich środków …

Rośliny
Siew bezpośredni

Siew bezpośredni to siew stosowany przy uprawie zerowej i uprawie konserwującej, polegający na umieszczaniu materiału siewnego specjalnym siewnikiem w nieuprawionej roli. Siew bezpośredni stosuje się po spełnieniu następujących warunków: użycia specjalnych siewników, odpowiedni przedplon, zastosowanie herbicydów niszczących resztki przedplonu i chwasty, dostateczne uwilgotnienie gleby, dobór właściwego gatunku rośliny uprawnej. Tą …

Rośliny
Nasiennictwo

Nasiennictwo to dział produkcji roślinnej mający za zadanie wytworzenie materiału siewnego do dalszego rozmnażania, lub zespół form organizacyjnych mających na celu hodowlę roślin uprawnych. Do zakresu nasiennictwa należy: hodowla roślin; odmianoznawstwo; ocena odmian; produkcja odmian; kwalifikacja materiału nasiennego. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego wynika z właściwości roślin …