Gleboznawca

Rolnictwo

Gleboznawca to osoba zajmująca się badaniem i opisem gleb. W celu poznania genezy, właściwości oraz przydatności dla rolnictwa gleb na określonym terenie gleboznawca prowadzi prace terenowe, laboratoryjne i kameralne. Uczestniczy również w pracach związanych z ochroną oraz racjonalnym zagospodarowaniem gleb.

Gleboznawca często pracuje zarówno w terenie przy odkrywce glebowej, w laboratorium przy analizach gleb, a także przy komputerze przy tworzeniu opracowań i dokumentacji. Do obowiązków gleboznawcy może należeć:

określenie genezy gleby i działających na nią czynników glebotwórczych;
określenie rzędu, typu, podtypu, rodzaju i gatunku gleby;
badanie chemicznych i fizycznych właściwości gleb;
określenie stopnia zanieczyszczenia i degradacji gleb przez działalność człowieka;
określenie potrzeb nawożenia i wapnowania gleb;
ustalenie przydatności rolniczej gleby, określenie klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej;
wykonywanie map glebowych, w tym map klasyfikacyjnych i glebowo-rolniczych;
opracowanie projektu rekultywacji gleb na terenach zdegradowanych lub projektu ochrony i racjonalnego wykorzystania gleb na określonym obszarze;
udział w zespole opracowującym plany zagospodarowania przestrzennego lub programy ochrony i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzatorska związana z gleboznawstwem

By pracować jako gleboznawca należy skończyć studia wyższe na kierunku lub specjalizacji gleboznawstwo, możliwe też jest dokształcanie się w ramach studiów podyplomowych. Zatrudnienie można zdobyć na uczelni wyższej, co wiąże się z podążaniem drogą kariery naukowej, a także w różnych firmach lub instytucjach publicznych wymagających wykonywania ekspertyz gleboznawczych.

Rolnictwo
Nawozy

Nawozy to środki używane w uprawie roślin (nawożenie) celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania dzięki wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i polepszeniu jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pochodzenia mineralnego lub organicznego. Nawozami są również produkty przeznaczone do zwiększania żyzności stawów rybnych. W zależności od nawozu, …

Rolnictwo
Agrotechnika

Agrotechnika to ogół zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegów agrotechnicznych należą: uprawa roli, nawożenie, siew i sadzenie, nawadnianie, pielęgnowanie, ochrona roślin, zbiór i przechowywanie ziemiopłodów. Udoskonalenie i właściwe stosowanie agrotechniki umożliwia uzyskiwanie coraz wyższych plonów roślin uprawnych, i to zarówno …

Rolnictwo
Stóg

Stóg, stożyna to siano, rzadziej słoma lub dawniej snopy zboża ułożone w odpowiednią bryłę w celu jego przechowania. Stogi są okrągłe, wysokie, stożkowate, ze stromym dachem gorszego siana, dla ochrony przed zamoknięciem. Układany jest na poddenku z gałęzi, słomy i starego siana, zwykle wokół pionowego drąga (żerdzi) nazywanego stożyną. Taki …