Gleboznawca

Gleboznawca to osoba zajmująca się badaniem i opisem gleb. W celu poznania genezy, właściwości oraz przydatności dla rolnictwa gleb na określonym terenie gleboznawca prowadzi prace terenowe, laboratoryjne i kameralne. Uczestniczy również w pracach związanych z ochroną oraz racjonalnym zagospodarowaniem gleb.

Gleboznawca często pracuje zarówno w terenie przy odkrywce glebowej, w laboratorium przy analizach gleb, a także przy komputerze przy tworzeniu opracowań i dokumentacji. Do obowiązków gleboznawcy może należeć:

określenie genezy gleby i działających na nią czynników glebotwórczych;
określenie rzędu, typu, podtypu, rodzaju i gatunku gleby;
badanie chemicznych i fizycznych właściwości gleb;
określenie stopnia zanieczyszczenia i degradacji gleb przez działalność człowieka;
określenie potrzeb nawożenia i wapnowania gleb;
ustalenie przydatności rolniczej gleby, określenie klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej;
wykonywanie map glebowych, w tym map klasyfikacyjnych i glebowo-rolniczych;
opracowanie projektu rekultywacji gleb na terenach zdegradowanych lub projektu ochrony i racjonalnego wykorzystania gleb na określonym obszarze;
udział w zespole opracowującym plany zagospodarowania przestrzennego lub programy ochrony i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzatorska związana z gleboznawstwem

By pracować jako gleboznawca należy skończyć studia wyższe na kierunku lub specjalizacji gleboznawstwo, możliwe też jest dokształcanie się w ramach studiów podyplomowych. Zatrudnienie można zdobyć na uczelni wyższej, co wiąże się z podążaniem drogą kariery naukowej, a także w różnych firmach lub instytucjach publicznych wymagających wykonywania ekspertyz gleboznawczych.